Nihonryori RyuGin
Nihonryori RyuGin: 35.662775, 139.728287