Bifteck no Kawamura
Bifteck no Kawamura: 35.671330, 139.762337